KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO
W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 • przedmiotem konkursu jest najem pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 18,21 m2
 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW PO1/00004324/1, PO1H/00028625/5
 • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 2619/1, 2620/1, 2621,
 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,
 • lokal wydzierżawia się na cele magazynowe lub gospodarcze,
 • umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat,
 • Czynsz płatny jest z góry, w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto numer Bank Zachodni WBK S.A. 60 1090 1317 0000 0000 3100 0182,
 • Cena minimalna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r. Pkt g. Do ustalonego czynszu  doliczany jest podatek VAT.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
 2. złożenie oferty w zamkniętej kopercie
 3. Oferty na najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR Chodzież należy składać w siedzibie przy ul. Staszica 12 w Chodzieży.
 4. W celu zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się w dniach 25 i 26 września 2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 - MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 67 282-02-49

      Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 października  2018 roku o godzinie 12.00
 1. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.
 2. Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i stronie internetowej MOSiR w Chodzieży mosir-chodziez.pl
 3. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.