foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

POŁOŻONEJ W CHODZIEŻY PRZY UL. STASZICA 12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej położonej  przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży i będącej w trwałym zarządzie MOSiR w Chodzieży.

 • przedmiotem konkursu jest nieruchomość  o powierzchni użytkowej 349,77 m2 .
 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW PO1H/00018842/9,
 • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: działka numer 4190/2,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną , kanalizację i centralne ogrzewanie ( MZEC )
 • lokal przeznaczony się na cele usługowe lub inne,
 • umowa najmu zostanie zawarta okres 3 lat,
 • Czynsz płatny jest z góry za dany miesiąc kalendarzowy, w ciągu 14 dni od daty wystawionej faktury VAT, na konto Santander Bank  60 1090 1317 0000 0000 3100 0182,
 • Podczas rozpatrywania ofert będzie brana pod uwagę proponowana wysokość czynszu najmu za 1 m2 oraz proponowany termin wynajmu nieruchomości oraz planowany sposób zagospodarowania nieruchomości

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie
 2. Oferta powinna zawierać:
       - dane podmiotu składającego ofertę,
       - proponowaną wysokość czynszu
       - planowany sposób zagospodarowania

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,

2. Oferty na oddanie w najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR w Chodzieży należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży, Staszica 12, 64 – 800  Chodzież.

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 67 282-02-49

    Osobą upoważnioną do kontaktów jest Małgorzata Sobczyk.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada  2019 roku.

4. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.

5. Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i na stronie internetowej MOSiR w Chodzieży mosir-chodziez.pl

6. Dyrektor MOSiR w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.

Dokument do pobrania

.

WOPR w Chodzieży