foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Zasady korzystania z SkatePark'u

Zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark zlokalizowany jest  w Chodzieży, przy ulicy Staszica 12.

W okresie zagrożenia epidemiologicznego wszystkie osoby korzystające z Skateparku obowiązują aktualne obostrzenia i zakazy.

Regulamin

§ 1. Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.
2. Na terenie Skateparku mogą przebywać:

 1. samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia;
 2. dzieci i młodzież do lat 18 - tylko i wyłącznie za wiedzą rodziców.

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się z Regulaminem korzystania z obiektu.

3. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Skateparku w następujących sytuacjach:

 1. intensywne opady deszczu , śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne;
 2. oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.;
 3. remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku;
 4. w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.

Każdorazowo decyzję o zamknięciu Skateparku podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

§ 2. Zasady szczegółowe

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach:

 1. przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających;
 2. osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze Skatepraku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.

2. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
3. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń za zasadzie ryzyka sportowego.
4. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:

 1. na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
 2. na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
 3. na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;
 4. chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu Skateparku przez upoważnione osoby.

Jazda na rolkach i deskorolkach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzegania powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

6. W przypadku większej ilości osób w Skateparku każdy uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu innych uczestników o zjeździe z przeszkody - na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu wzrokowego.

7. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie Skateparku każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników MOSiR.

§ 3. Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
2. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
3. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.

§ 4.  Administrator obiektu

1. Funkcję Administratora obiektu Skateparku pełni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży.
2. Administrator sprawując nadzór nad Skateparkiem jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego.
3. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie Skateparku każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować o powyższym fakcie Administratora.

§ 5. Postanowienia końcowe

W okresie zagrożenia epidemiologicznego wszystkie osoby korzystające z Skateparku obowiązują aktualne obostrzenia i zakazy.

Użytkowniku pamiętaj!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Telefony alarmowe: 112, Administrator obiektu:  +48 67 2820249

Regulamin określający zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark zlokalizowany jest  w Chodzieży, przy ul. Staszica 12, zwany „Regulaminem użytkowania Skateparku".

Dyrektor MOSiR w Chodzieży

 

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

Basen czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.00 do 7.30 oraz od 16.00 do 19.00.

Wstęp na basen możliwy jest tylko dla członków kadr narodowych dyscyplin olimpijskich po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.