foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Regulamin korzystania z placu zabaw


Administratorem placu zabaw jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od  3  do  12 lat.

Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

6. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów.

7. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.

8. Zabrania się wprowadzania psów.

9. Zabrania się jazdy na rowerze i gry w piłkę.

10. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.

11. Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z  placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży