foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Od dnia 01.01.2020 r. Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione i będzie mieściło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Staszica 12 w Chodzieży.

 Zmiany dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Chodzieży

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowy regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Chodzieży zgodnie z Uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży, której treść określa stawki opłat za parkowanie pojazdów w obrębie strefy oraz sposób ich pobierania.

Strefa zostaje rozszerzona o 17 równoległych stanowisk parkingowych po stronie prawej (w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych) przy ulicy Mickiewicza aż do ulicy Ignacego Jana Paderewskiego. Deficyt miejsc postojowych uzasadnia wprowadzenie strefy na dalszej części ulicy. Na ulicy Malepszego powstaje 17 równoległych stanowisk parkingowych po stronie lewej (w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych) oraz 26 stanowisk po stronie prawej (w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. W parku im. dr ks.  J. Ostrowskiego zlokalizowane są kolejne dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, również w innych kilku miejscach w strefie będzie ich teraz więcej.

Na podstawie zarządzenia nr 6/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 lutego 2015 r. w okresie od 16 do 28 lutego br., przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami (w formie ich ankietyzacji), w temacie obowiązywania strefy również w soboty, w godzinach od 9 do 13. Powyższe podyktowane zostało znacznym natężeniem ruchu pojazdów i pojawiającym się deficytem miejsc postojowych, szczególnie w obrębie Rynku oraz pozostałych ulic, przy których usytuowane są punkty handlowe. Wymuszenie rotacji dla parkujących pojazdami pozwoli większej ilości kierowców zaparkowanie swoich pojazdów, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do punktów handlowych. Rezultatem konsultacji była pozytywna ocena mieszkańców: zmiany zaakceptowało 314 ankietowanych (60,15 % głosów), przeciwnych było 200 ankietowanych (38,32 % głosów), a 8 ankietowanych (1,53 % głosów) „nie miało zdania”. W związku z powyższym zmieniono okres obowiązywania SPP ;

 „od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00” 

Zmiany cennika

Uchwała wprowadza „opłatę dodatkową za przekroczenie opłaconego czasu parkowania” w wysokości 20,00 zł uregulowaną w Biurze Obsługi SPP w dniu wystawienia zawiadomienia gotówką lub kartą płatniczą przy pomocy terminala płatniczego w kasie biura,  50,00 zł płatne po dniu wystawienia zawiadomienia. Osoby, które wykupiły bilety parkingowe, ale przekroczyły opłacony czas parkowania nie będą już karane w ten sam sposób co osoby, które wcale nie opłaciły postoju - jak to miało miejsce dotychczas. Wprowadzono również możliwość dokonywania opłat za pomocą karty przy pomocy terminala płatniczego w Biurze Obsługi SPP.
UWAGA!!! Obniżone stawki opłat dodatkowych (20,00 zł oraz 30 zł ) nie obowiązują w przypadku dokonania płatności przelewem na konto Zarządcy.

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2015 roku tracą ważność dotychczasowe karty dla osób niepełnosprawnych, w tym celu należy je wymienić na nowe przed upływem terminu. Tak jak do tej pory karta zwalnia z opłaty parkingowej wyłącznie na miejscach oznaczonych specjalnym znakiem poziomym P-24 , pionowym D-18a i tabliczką T-29.   Kartę musi być widoczna za przednią szybą pojazdu.

Zarządca SPP w Chodzieży MOSiR Chodzież.

 Zapoznaj się z ofertą moBiLET

:: :: ::

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży