foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

03-09-2023
Wyniki badań Legionella | Wyniki badań pływalnia

:: :: ::

Pływalnia Delfin
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
6.00-22.00

w soboty, niedziele i święta
10.00-20.00

Pływalnia Delfin:
długość - 25 m, szerokość - 12,5 m, głębokość od 0,90-1,80 m, ilość torów - 6

 

Regulamin:

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI ''DELFIN''
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w CHODZIEŻY

I. Przepisy

1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,
ul. Staszica 12, tel. 067 282 0249, 067 282 96 43.

2. Pływalnia jest otwarta w:

    dni robocze w godz.6.00-22.00
    dni wolne od pracy w godz. 10.00-20.00

3. Limit  mogących korzystać z pływalni wynosi 50 osób.

4. Z pływalni mogą korzystać:

 • grupy i osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
 • indywidualnie osoby umiejące pływać,
 • grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów lub nauczycieli wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby Dz.U.Nr.57 z dnia 7.06.1997r.par.4pkt.2
 • osoby nie umiejące pływać mogą przebywać w strefie do 120 cm,
 • dzieci do lat 7 tylko pod opieką dorosłych,
 • osoby korzystające ze sprzętu dmuchanego tj. koła, pływaczki itp. pływać mogą tylko do głębokości 120cm,
 • grupa nie może przekraczać 15 osób na jednego prowadzącego zajęcia,


5. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności dyżurnego ratownika WOPR zatrudnionego przez MOSiR w Chodzieży.

6. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach, przebywanie na pływalni jest zabronione.

7. Informacja o rezerwacjach torów pływackich jest dostępna w kasach obiektu.
W przypadku rezerwacji torów przez grupę, osoby indywidualne nie mogą korzystać z tego toru.

 
II. Obowiązki osób prowadzących zajęcia i ich uczestników.


A. Grupy uczestniczące w zajęciach

1. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i w klapkach.

2. Wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą na pływalnię równocześnie a prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy przed i po zajęciach.

3. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć z grupą na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść z grupą na teren pływalni.

4. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.

5. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast wyjść z wody.

6. Grupa po zajęciach zobowiązana jest złożyć sprzęt (deski, liny torowe, piłki itp.) na wyznaczone miejsce.

B. Grupy zorganizowane

1. Grupy zorganizowane złożone z dzieci i młodzieży w wieku szkolnym muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.

2. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania grupy, przestrzegania przez grupę regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.

3. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na terenie pływalni w stroju kąpielowym oraz obuwiu basenowym.

4. Opiekun grupy po wejściu na teren pływalni zobowiązany jest skontaktować się z dyżurnym ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli.

5. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych, obecność opiekuna grupy na starcie zjeżdżalni jest obowiązkowa.

III. Zasady korzystania z pływalni:

1. Na terenie pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, czepki oraz obuwie basenowe (typu klapki).

2. Każdy użytkownik korzystający z pływalni zobowiązany jest przed wejściem na jego teren do umycia z użyciem mydła całego ciała i dezynfekcji stóp.

3. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń ratownika.

4. Wchodzenie i wychodzenie z basenu może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.

5. Zabrania się korzystania z pływalni bez nadzoru ratownika oraz osoby prowadzącej zajęcia ( trenera – instruktora ) podczas zajęć z grupą.

6. Zabrania się wstępu na pływalnię osobą nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

7. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo skierować osoby korzystające z obiektu do pomiaru stanu trzeźwości.

8. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.

9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.

10. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

11. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

 • wieszać, siadać na linach torowych bez uzasadnionej przyczyny,
 • biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
 • wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
 • skakać do wody z rozbiegu i miejsc do tego nie przeznaczonych,
 • wchodzić w obuwiu do tzw. ''strefy mokrej'' ( natryski , hala pływalni ),
 • wnosić i pić alkohol, palić papierosy,
 • spożywania posiłków, chipsów, paluszków itp. oraz rzuć gumy na terenie basenu,
 • noszenia biżuterii takiej jak: kolczyki, pierścionki, łańcuszki itp.,
 • używania mydła i innych środków chemicznych,
 • wjeżdżania wózkami dla dzieci,
 • zanieczyszczania wody,
 • zaśmiecać teren pływalni,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 •  załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia i zieleni,
 • wprowadzać psy lub inne zwierzęta na teren pływalni.

12.Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

IV. Instrukcja korzystania ze zjeżdżalni

Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu obiektu.

Na zjeżdżalniach obowiązuje następująca sygnalizacja:

 •     kolor zielony - wolny zjazd
 •     kolor czerwony - zakaz zjazdu

1. Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.

2. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.

3. Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie dzieci powyżej 8 roku życia.

4. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.

5. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony!

6. Zjazd odbywa się pojedynczo.

7. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.

8. Po zapaleniu się światła zielonego należy:

 • spokojnie wejść na odcinek startowy,
 • schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą pozycję  (położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego – nogami w kierunku jazdy),
 • lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
 • przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
 • po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
 • wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.

9. Start i zjazd następuje wyłącznie w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.

11. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.

12. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.

13. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów ciała lub utraty życia.

14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do   podporządkowania się nakazom ratownika.

15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji będą proszone o opuszczenie zjeżdżalni, a także terenu obiektu.

16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy.

ZABRANIA SIĘ:

1. Użytkowania zjeżdżalni w przypadku zauważonych przez użytkownika uszkodzeń zabezpieczeń sygnalizacji świetnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.

2. Korzystania ze zjeżdżalni bez dopływu wody.

3. Zjeżdżania w grupach.

4. Zjeżdżania w pozycji innej niż siedzącej z nogami w kierunku jazdy.

5. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową naprzód.

6. Biegania i popychania się na podeście startowym i schodach.

7. Wchodzenia do rury zjazdowej pod prąd do góry od strony lądowiska.

8. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.

V . Odpowiedzialność:

1. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik dyżurny oraz w przypadku zajęć grupowych prowadzący zajęcia, a za właściwe zachowanie w pomieszczeniach pływalni odpowiedzialny jest kierownik grupy.

2. Użytkownik, który swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wyposażenia obiektu zobowiązany jest pokryć zaistniałą szkodę w pełnej wysokości.

3. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu powstałe w skutek nieprzestrzegania regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi odpowiada użytkownik obiektu w pełnej wysokości.

4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze, które nie zostały oddane do depozytu.

5. Za zgubienie identyfikatora, bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje opłata zgodna z aktualnym cennikiem usług.

6. MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

7. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu atrakcji wynikających z działania siły wyższej, typu brak dostawy energii elektrycznej, wycieku gazu itp.

VI. Przepisy końcowe:

1. Dyrekcja pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

2. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania poleceń ratowników dyżurnych, spełniających funkcję ogólnego nadzoru i bezwzględne podporządkowanie się ich nakazom w sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie pływalni oraz przestrzegania regulaminu.

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.


Uwaga !
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

W sytuacjach alarmowych na dźwięk dzwonka osoby przebywające w niecce basenu są zobowiązani do natychmiastowego jej opuszczenia i podporządkowania się poleceniom dyżurujących ratowników.


Dyrektor MOSiR w Chodzieży

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży