foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie opłat obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z basenu:

1) Bilet jednorazowego wstępu na basen

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 15:00

- normalny - 13,00 zł za godzinę
- ulgowy – 6,00 zł za godzinę
- dzieci do lat 5 – bezpłatnie

b) od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00, oraz w soboty, niedziele i święta:

- normalny -16,00 zł za godzinę
- ulgowy - 9,00 zł za godzinę
- dzieci do lat 5 - bezpłatnie

2) Bilety rodzinne wstępu na basen w soboty, niedziele i święta

a) 2 osoby dorosłe + 1 dziecko - 24,00 zł za godzinę
b) 2 osoby dorosłe + 2 dzieci - 32,00 zł za godzinę
c) 2 osoby dorosłe + 3 dzieci - 35,00 zł za godzinę

3) Karnety wstępu na basen

a) zakup za kwote 70,00 zł do wykorzystania za 100,00 zl
b) zakup za kwotę 100,00 zł do wykorzystania za 145,00 zł
c) zakup za kwotę 190,00 do wykorzystania za 280,00 zł

4) Bilet wstępu na basen dla młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych w terminie dla Województwa Wielkopolskiego w godzinach od 06:00 do 20:00 – 2,00 zł za godzinę.

5) Bilet wstępu dla młodzieży - członków uczniowskich klubów sportowych z terenu miasta Chodzieży:

a) uczestniczących w zajęciach klubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 20:00 - 4,00 zł za
godzinę,

b) posiadających licencję w Polskim Związku Pływackim lub Polskim Związku Płetwonurkowania,
uczestniczących w zajęciach klubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00 - 2 zł za
godzinę,

c) powołanych do kadry narodowej polskiego związku sportowego, uczestniczących w zajęciach klubu od
poniedziałku do piatku w godzinach od 06:00 do 20:00 - bezpłatnie.

2. Za każde kolejne, rozpoczęte 6 minut ponad godzinę dolicza się 10 % wartości biletu.

3. Dla posiadaczy „Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny" stawki określone w ust.1 ulegają obniżce o 50%

§ 2. 1. Ustala się pozostałe opłaty za korzystanie z pływalni:

1) wstęp do sauny w piwnicy budynku MOSiR od osoby (45 min) - 18,00 zł
2) karta magnetyczna na własność - 20,00 zł
3) kara za zagubiony pasek -50,00 zł
4) sprzedaż czepka - 7,00 zł
5) udostępnienie toru na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie pływalni (nauka pływania, aquafitness, doskonalenie umiejętności pływackich itp.)

a) dla młodzieży szkolnej - 20,00 zł za godzinę
b) dla dorosłych - 40,00 zł za godzinę

6) udostępnienie toru dla stowarzyszeń, klubów sportowych oraz osób fizycznych z terenu miasta Chodzieży nie prowadzących działalności gospodarczej - 20,00 zł za godzinę,

7) udostępnienie pływalni na cele sportowe - 250,00 zł za godzinę.

8) za wejście na basen osoby prowadzącej lekcje nauki pływania - 16,00 zł za godzinę.

2. Z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 6 zwolnione są Uczniowskie Kluby Sportowe z Chodzieży.

3. Z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 8 zwolnieni są nauczyciele prowadzący szkolne lekcje nauki pływania i trenerzy UKS w trakcie zajęć klubowych.

§ 3. Ustala się następujące opłaty za korzystanie ze statków wycieczkowych „Chodzieżanka" i „Chodzieżanka 2”.

1) bilet na rejs jednorazowy wokół jeziora

a) normalny -10,00 zł
b) ulgowy- 6,00 zł

2) bilet dla grup zorganizowanych do 12 osób - 60,00 zł
3) rejs okolicznościowy – 1 godzina - 120,00 zł

§ 4. Do korzystania z ulg uprawnieni są:

1) młodzież szkolna, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
2) studenci studiów dziennych, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
3) emeryci i renciści, na podstawie dokumentu potwierdzającego status emeryta lub rencisty

§ 5. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 0050.56.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opłat obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2022 r.

.

Nadchodzące wydarzenia

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży