foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu  dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

boiska do piłki nożnej - pole gry 56 m x 26 m,
boiska wielofunkcyjnego - pole gry 28,1 m x 15,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa oraz badmintona.

Administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży  ul. Staszica 12 tel. 067 28 20 249.

Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: poniedziałek - piątek 8.00-22.00 , soboty- niedziele 10.00-18.00). Harmonogram ustala MOSiR w porozumieniu z trenerem środowiskowym.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Korzystania z boisk sportowych


"Zespół boisk sportowych ORLIK 2012" służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu  dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.
„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 składa się z:

  • boiska do piłki nożnej - pole gry 56 m x 26 m,
  • boiska wielofunkcyjnego - pole gry 28,1 m x 15,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa oraz badmintona.

Administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży  ul. Staszica 12 tel. 067 28 20 249.

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: poniedziałek- piątek 8.00-22.00 , soboty-niedziele 10.00-18.00). Harmonogram ustala MOSiR w porozumieniu z trenerem środowiskowym.

2. Boiska dostępne są:

    a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym. Dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.

    b) Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz klubów sportowych.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu.

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru  użytkowników -  prowadzonego przez trenera środowiskowego.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u trenera środowiskowego.

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 10 b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

    a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.
    b) Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
    c) Wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
    d) Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
    e) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
    f) Palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
    g) Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
    h) Przeszkadzania w zajęciach lub grze,
    i) Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
    j) Przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku (bez opiekuna),
    k) Wprowadzania zwierząt.

11 Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje Dyrektor  MOSiR  lub pełniący dyżur trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:

  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  • nakazać opuszczenie terenu boisk,
  • wezwać Straż Miejską lub Policję,


12. Urząd Miejski w Chodzieży oraz Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji nie ponoszą  odpowiedzialności  za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z  boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

13. Zasady korzystania z boisk przez kluby sportowe.

Kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Miasta Chodzież mogą nie odpłatnie korzystać z boisk wielofunkcyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera środowiskowego prowadzącego nadzór nad boiskiem.

    w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są udostępniane dla mieszkańców.

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag trenera środowiskowego.

Życzymy wiele przyjemności podczas użytkowanie kompleksu boisk ORLIK 2012.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży