foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 18 stycznia 2021 r.

ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2021
(projekt uchwały)

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie przesłanych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8, wyników badania wody pobranej z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, na dzień:

:: :: ::

K O M U N I K A T Nr 8/2020

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) art. 334 pkt.8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk informuje o jakości wody w 86 kąpieliskach oraz 13 miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa wielkopolskiego.

komunikat (PDF)

Zabrania się korzystania z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Osoby korzystające z kąpielisk

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska' miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie usti nosa podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk - częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała (termometrem dysponują ratownicy).

Ponadto:

 • Zakrywanie usti nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony usti nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych.

Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.

 • Przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach, toaletach, kioskach należy rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia.
 • Stanowiska pracy ratowników powinny być higieniczne i czyste, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
  Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz sprzętu ratowniczego każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym.
 • Należy zapewnić ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).

Do pobrania

Regulamin kąpieliska (do pobrania)

 

 

 

.

WOPR w Chodzieży